فاؔ لحبس الشدید حتی یموت فی السجن ظمأً و مخمصۃً و ھم یشھدون۔ و کان المسلمون مظلومین مجروحین مغصوبین مضروبین کل الایام و ما کان لھم محیص و لا مناص و لا مخلّص و لا راحم وکانوا من کل باب یُطْرَدون۔ و کانوا یبنون بیتًا و لا یبیتون فیھا ویکسبون أموالا و لا ینتفعون منھا و لا یحظون وکانوا من کل جھۃ شُنَّت الغارات علیھم و یُنْھَبون۔ و کانوا تارۃ یحبسون و تارۃ یُقتلون و أخری الی السبی یذھبون۔ وکانوا یزرعون بجھد مھجتھم و لا یاکلون مما زرعوا شیئا و لا یدّخرون۔ صُیّرت المدن خربۃ ترجمہ: شوند۔ خلاصہ دعاہا مستجاب شد و تیر ہا بہ ہدف نشست۔ و قضائے مبرم علی الغفلہ فتوی بہ ہلاک و بوار خالصۂ ناہنجار امضا فرمود۔ چون وقت تباہی و خرابی آنہا در رسید آتش عداوت و تباغض درمیان آنہا اشتعال و التہاب پزیرفت و قتل ابنائے جنس را مقصود غائی قراردادہ درندہ وار دنبال از ہم دریدن برادران افتادند۔ و ہریکے درین اندیشہ و کمین بود کہ برادر و انباز رابکشد بجہت اینکہ جائے او را بدست آرد۔ و بعد از او خود را حاکم با اقتدار بسازد۔ ازین بدسگالیہا کار بجائے رسید کہ بر پدران و اعمام و برادران و پسران و زنان خود ہا تیغ بے دریغ از نیام برون کشیدند۔ و در روزے چند روئے زمین از وجود نجس و رجس آنہا پاک گشت و خونناب بے اندامیہا را فروخوردند۔ و در آن ایام انقسام بر فرق و شعب یافتہ و ہر سو متفرق و منشعب شدہ کمر بر افساد و اضرار بے چارگان چست